: หน้าแรก

    : แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์

    : คำอธิบายรายวิชา
    : แบบทดสอบก่อนเรียน
    1. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
    2. การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
    3. นวัตกรรมและการต่อยอด
    4.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    5. เทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ
    : ข้อมูลผู้เรียน
    : ผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน
    : แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    : ผู้จัดทำ
 
   
1. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
  - แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
2. การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
  - แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
3. นวัตกรรมและการต่อยอด
  - แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
4.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  - แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบกลางภาค (Download)
  ห้อง 6/1         ห้อง 6/2         ห้อง 6/3
ห้อง 6/4         ห้อง 6/5        ห้อง 6/6      ห้อง 6/7
หมายเหตุ 1. นักเรียนมีผลการทดสอบไม่ถึง 12 คะแนน ถือว่า ไม่ผ่าน
                  2. การซ่อม คัดข้อสอบ 1 จบ ( 30 ข้อปรนัย ) ได้ 1 คะแนน
                  3. นักเรียนมีผลการทดสอบไม่ถึง 10 คะแนน ต้องคัดข้อสอบและ ทำแบบทดสอบใหม่
ถ้าได้คะแนนไม่ถึง 15 คะแนน คัดข้อสอบเพิ่มอีก 1 จบ
   
 
 

จัดทำโดย ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
E-mail : weerasak_ch26@hotmail.com หรือ krurock.kuru@gmail.com