แบบทดสอบก่อนเรียน  บทที่ 1 เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง33101

เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 09999  

                       ชื่อ เช่น นายสมปอง มีวินัย      

                       ชั้น เช่น 6/พ


1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเทคโนโลยี ( Technology ) ?
ก. การนำความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลาย สืบทอดต่อๆกันมา
ข. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นพัฒนาขึ้นมา
ค. เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีการโดยผ่านกระบวนการต่างๆ
ง. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแก้ปัญหา
จ.การนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาต่างๆของมนุษย์

2. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเทคโนโลยี ?
ก. เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์
ข. เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ค. เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการทางด้านปัจจัย 4
ง. เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ของมนุษย์
จ. เพื่อป้องกันปัญหาภัยธรรมชาติ

3. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของเทคโนโลยีต่อความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตมนุษย์ ?
ก. อาหาร
ข. การสื่อสาร
ค. ยารักษาโรค
ง. ที่อยู่อาศัย
จ. เครื่องนุ่งห่ม

4. ข้าวจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องในเรื่องใดน้อยที่สุด ?
ก. การเพาะปลูกข้าว
ข. การเก็บเกี่ยวข้าว
ค. การแปรรูปข้าว
ง. การรับประทานข้าว
จ. การจำหน่ายข้าว

5. ในการผลิตยารักษาโรค เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในขั้นตอนใดมากที่สุด ?
ก. การรับประทานยา
ข. การผลิตยา
ค. การทดสอบคุณภาพของยา
ง. การวิจัยและคิดค้นยารักษาโรค
จ. การทดลองใช้ยาก่อนนำมาใช้กับมนุษย์

6. ข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง ?
ก. การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
ข. การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม
ค. การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ
ง. การค้นพบทฤษฏีใหม่เกี่ยวกับอวกาศ
จ. การสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

7. ข้อใดเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ด้านพลังงานคลื่นที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของน้ำในอาหารจะส่งผลให้อาหารสุก ?
ก. เครื่องทำน้ำอุ่น
ข. โถชักโครก
ค. เตาไมโครเวฟ
ง. ปั้มน้ำอัตโนมัติ
จ. เครื่องกรองน้ำ

8. การออกแบบและเทคโนโลยีไม่สัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด ?
ก. วิทยาศาสตร์
ข. พยาบาลศาสตร์
ค. ศิลปศาสตร์
ง. มนุษยศาสตร์
จ. สังคมศาสตร์

9. กังหันน้ำชัยพัฒนามีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ ยกเว้นข้อใด ?
ก. เศรษฐศาสตร์
ข. วิศวกรรมศาสตร์
ค. คณิตศาสตร์
ง. วิทยาศาสตร์
จ. มนุษย์ศาสตร์

10. มนุษย์เป็นผู้สร้างและใช้เทคโนโลยีซึ่งต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ ?
ก. ใช้เทคโนโลยีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน
ข. ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
ค. ใช้เทคโนโลยีโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อตนเองและผู้อื่น
ง. ทำความเข้าใจอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีให้ได้
จ. ถูกทุกข้อ

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์ ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท