: หน้าแรก

    : แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์

    : คำอธิบายรายวิชา
    : แบบทดสอบก่อนเรียน
    1. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
     จุดประสงค์การเรียนรู้
         แบบทดสอบก่อนเรียน
        1.1 ธรรมชาติของเทคโนโลยี
        1.2 ความสำคัญของเทคโนโลยี
        1.3 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
        แบบฝึกหัดที่ 1
        แบบทดสอบท้ายบทเรียน
    2. การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
    3. นวัตกรรมและการต่อยอด
    4.โครงงานเทคโนโลยีกับการแก้ปัญหา
    5. เทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ
    : ข้อมูลผู้เรียน
    : ผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน
    : แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    : ผู้จัดทำ
 
สวัสดีคุณ      รหัสประจำตัว     [ แก้ไขข้อมูล ] [ ออกจากระบบ ]  
   
   

แนวคิด

        ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกตอบสนองความต้องการ ความจำเป็นที่มนุษย์ต้องพึ่งพาให้ครอบคลุมเกือบทุกปัจจัยจนกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตการดำรงอยู่ของมวล มนุษยชาติดังจะเห็นได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองปัจจัย 4 ความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ และตอบความต้องการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำงาน การประกอบอาชีพ การคมนาคมการสื่อสารสารสนเทศสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดจน ความมั่นคงความปลอดภัยการแก้ไขปัญหาการป้องกัน อันตรายและอื่นๆอีกมากมาย
   
         
 

                สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
                มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัด การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน


 
                ง 2.1 ม.4-6/1 อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ               1. อธิบายความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีได้ (K)
               2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ได้ (K)
               3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆได้ (K)
               4. มีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยี (P)
               5. มีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยี (A)
 
 

จัดทำโดย ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
E-mail : weerasak_ch26@hotmail.com หรือ krurock.kuru@gmail.com