: หน้าแรก

    : แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์

    : คำอธิบายรายวิชา
    : แบบทดสอบก่อนเรียน
    1. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
    2. ระบบเทคโนโลยี
     จุดประสงค์การเรียนรู้
         แบบทดสอบก่อนเรียน
        2.1 ระบบเทคโนโลยี
        2.2 การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
        2.3 ตัวอย่างระบบเทคโนโลยี
        2.4 ผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยี
        แบบฝึกหัดท้ายบท
        แบบทดสอบท้ายบทเรียน
    3. นวัตกรรมและการต่อยอด
    4.โครงงานเทคโนโลยีกับการแก้ปัญหา
    5. เทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ
    : ข้อมูลผู้เรียน
    : ผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน
    : แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    : ผู้จัดทำ
 
สวัสดีคุณ      รหัสประจำตัว     [ แก้ไขข้อมูล ] [ ออกจากระบบ ]  
   
   

แนวคิด

        ระบบเทคโนโลยีเป็นระบบที่ประกอบด้วยตัวป้อนกระบวนการทรัพยากรทางเทคโนโลยีปัจจัย ที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี และผลลัพธ์ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบทำงานร่วมกันอย่างสัมพันธ์กัน
   
     


                สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
                มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัด การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน


 
                ง 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี               1. อธิบายความหมายองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีได้ (K)
               2. วิเคราะห์องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบเทคโนโลยีได้ (K)
               3. ยกตัวอย่างระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้ (K)
               4. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีได้ (K)
               5. บอกผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีได้ (K)
               6. มีทักษะในการจัดการและแก้ไขปัญหาในการทำงานกลุ่ม (P)
               7. มีความรับผิดชอบและเห็นความสำคัญของระบบเทคโนโลยี (A)
       
 

จัดทำโดย ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
E-mail : weerasak_ch26@hotmail.com หรือ krurock.kuru@gmail.com