แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่องที่ 3 นวัตกรรมและการต่อยอด
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง33101

เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 09999  

                       ชื่อ เช่น นายสมปอง มีวินัย      

                       ชั้น เช่น 6/พ


1. ข้อใดมิใช่ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ?
ก. คิดแปลกใหม่
ข. การค้นพบสิ่งใหม่
ค. การคิดที่นำไปปฏิบัติจริงได้
ง. การทดลอง
จ. การคิดที่มีความถูกต้องเหมาะสม

2. ประเทศใดที่มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องผลงานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการพัฒนาประเทศให้ เจริญก้าวหน้า ?
ก. จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
ข. สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน
ค. สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน
ง. ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน
จ. ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ

3. ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ?
ก. เครื่องบิน
ข. น้ำตก
ค. จรวด
ง. คอมพิวเตอร์
จ. โทรศัพท์

4. ข้อใดคือเทคนิคและวิธีการในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ ?
ก. เทคนิคความกล้า
ข. เทคนิคความมุ่งมั่น
ค. เทคนิคการระดมสมอง
ง. เทคนิคการแก้ปัญหา
จ. ถูกทั้งข้อ ก ข และ ค

5. ข้อใดคือความหมายของนวัตกรรม ?
ก. หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดการผลิต กระบวนการ
ข. หมายถึงความคิดริเริ่มที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธิ์ผล
ค. หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ง. หมายถึงการนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรม
จ. ถูกทุกข้อ

6. นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นจะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยกเว้นข้อใด ?
ก. เป็นนวัตกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับ
ข. เป็นผลผลิตที่คิดขึ้นมาใหม่
ค. เป็นผลผลิตที่ไม่ได้ลอกเลียนรูปแบบของคนอื่น
ง. เป็นผลผลิตที่นำไปใช้ได้ และเกิดประโยชน์
จ. เป็นผลผลิตที่สร้างสรรค์แสดงถึงความคิดใหม่

7. ข้อใดคือการต่อยอดเพื่อการพัฒนานวัตกรรม ?
ก. ความคิดเชิงบวก
ข. ความคิดเชิงลบ
ค. ความคิดแนวหน้า
ง. ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่
จ. ปัญหาสังคมและวัฒนธรรม

8. ความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อการพัฒนาหลายด้าน ยกเว้นข้อใด ?
ก. ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ข. ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาสังคม
ค.ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ง. ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
จ. ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาสุขอนามัย

9. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่แปลกใหม่ ?
ก. ผลิตโต๊ะเก้าอี้จากกล่องนม
ข. หมึกที่ทำจากถั่วเหลือง
ค. ผลิตถุงกระดาษจากแร่ธาตุ
ง. ซีเมนต์โปร่งแสง
จ. การประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด

10. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนสู่การพัฒนานวัตกรรมได้ถูกต้อง ?
ก. ความคิดสร้างสรรค์ - นวัตกรรม –ความคิดแปลกใหม่ –ผลิตภัณฑ์สร้างสรร์์
ข. นวัตกรรม - ความคิดสร้างสรรค์ –ความคิดแปลกใหม่ –ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ค. ความคิดสร้างสรรค์ - ความคิดแปลกใหม่–ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ –นวัตกรรม
ง. ความคิดแปลกใหม่- ความคิดสร้างสรรค์–ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ –นวัตกรรม
จ. ความคิดแปลกใหม่ –ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ - นวัตกรรม - ความคิดสร้างสรรค์

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์ ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท