: หน้าแรก

    : แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์

    : คำอธิบายรายวิชา
    : แบบทดสอบก่อนเรียน
    1. ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
    2. การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
    3. นวัตกรรมและการต่อยอด
    4.โครงงานเทคโนโลยีกับการแก้ปัญหา
    5. เทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ
    : ข้อมูลผู้เรียน
    : ผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน
    : แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    : ผู้จัดทำ
 
 
           
ประวัติส่วนตัว    
ชื่อ-สกุล นายวีรศักดิ์ นามสกุล จันทร์สุข  
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ  
สถานที่ทำงาน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ประวัติการศึกษา  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เทคนิคคอมพิวเตอร์  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุพรรณบุรี  
ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
ปริญญาโท
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ประวัติการทำงาน  
บรรจุครั้งแรก

ปัจจุบัน


1 สิงหาคม 2551 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเเพชร เขต 1

1 กันยายน 2554 ครู(ค.ศ.1) โรงเรียนหันคาพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

14 พฤศจิกายน 2558 ครู(ค.ศ.2) โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

 
   
 
   
 

จัดทำโดย ครูวีรศักดิ์ จันทร์สุข
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
E-mail : weerasak_ch26@hotmail.com หรือ krurock.kuru@gmail.com