• ศึกษาหลักการโปรแกรมเบื้องต้น ลำดับการทำงาน กระบวนความ ผังงานโครงสร้าง หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้างคำสั่งในการประมวลผลคำสั่งในการคำนวณตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่างๆ คำสั่งควบคุมโปรแกรมคำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล

    ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเบื้องต้นและสามารถเขียนลำดับการทำงานโดยใช้คำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ รวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีจิตสาธารณะ
  • โครงงานการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
    นักเรียนชั้น ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2/2556

  • ชุมนุมคอมพิวเตอร์
    เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วย ภาคเรียนที่ 2/2556